فاکتور

شرکت کاغذ گستران جم اقدام به چاپ فاکتور به صورت عمومی و اختصاصی برای سازمان ها و ارگان های مختلف می کند.